Logo
Print this page
Friday, 15 March 2019 09:43

เมื่อวาทกรรมเป็นเพียงโวหารและวาทศิลป์ Featured

Rate this item
(0 votes)

ในแวดวงการเมืองและสื่อทั่วไป มีการใช้คำ “วาทกรรม” อย่างฟุ่มเฟือยและผิดความหมาย ถูกลดทอนทำให้กลายเป็นเพียงวาทศิลป์ การตีฝีปาก การแสดงโวหาร ไปจนถึงการเล่นลิ้นแบบศรีธนญชัย ตรรกะแบบฉลาดแกมโกง

เมื่อมีการบอกว่า คำ วลี หนึ่ง “เป็นเพียงวาทกรรม” แสดงว่า ผู้พูดสับสนความหมายของวาทกรรม ที่แปลมาจาภาษาฝรั่งว่า discourse

            ความหมายของ “วาทกรรม” ดั้งเดิมในแวดวงปรัชญาและมานุษยวิทยา สังคมวิทยาที่มาจากตะวันตกนั้นลึกกว่า ซับซ้อนกว่า วาทกรรมเป็นการแสดงออกถึงแนวคิด ตรรกะ และพลังอำนาจแบบหนึ่ง

อย่างคำว่า “โง่ จน เจ็บ” เป็นวาทกรรม เพราะแสดงถึงวิธีคิดแบบหนึ่ง วิธีมองของผู้มีอำนาจ แบบ top down ในการพัฒนา ที่นำมาซึ่งแผนการทำงานที่สะท้อนวิธีคิด ที่มองชาวบ้านต่ำกว่า โง่กว่า จนกว่า จึงไปยัดเยียดการพัฒนาให้ชาวบ้าน หลายอย่างเป็นความปรารถนาดีที่ประสงค์ร้าย

ชาวบ้านจึงไม่เคยพ้นจากความยากจน และนักการเมืองก็ได้แต่ “ตีฝีปาก” เสนอนโยบายแบบขายฝัน ที่พอไปเป็นรัฐบาลก็ไม่ได้ทำ สิ่งที่นักการเมืองพูดนั้นเป็น ”การแสดงโวหาร” หรือ “การอวดวาทศิลป์” หรือ “การตีฝีปาก” มากกว่า ไม่ใช่วาทกรรม

(เสรี พพ 15 มีนาคม 2562)

ดร.เสรี

Latest from ดร.เสรี

Media