phongphit.com : การสื่อสารคือการพัฒนา

Wednesday, 20 November 2013 07:38

ปฏิรูปสู่สังคมพอเพียง Featured

Rate this item
(0 votes)

สยามรัฐรายวัน 20 พฤศจิกายน 2556

มีความพยายามหลายครั้ง หลายหน หลายคณะ หลายแนวคิด หลายรูปแบบ ที่จะปฏิรูปสังคมไทย แม้ดูเหมือนว่า จะไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเจน แต่ในความเป็นจริง สังคมไทยกำลังเปลี่ยนไปด้วยพลังของการปฏิรูปจากความพยายามเหล่านั้น

ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิรูปสังคมไทยหลักๆ มาจากการยึดติดกับแนวคิดการพัฒนาประเทศแบบเดิมๆ ที่ใช้โครงการใช้เงินนำหน้า ใช้อำนาจใช้คำสั่งเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ ฝ่ายการเมืองฝ่ายบริหารแยกไม่ออกระหว่างผลประโยชน์ของสังคมกับผลประโยชน์ส่วนตน

 

 

การพัฒนาแบบเอาโครงการนำหน้าทำให้เกิดความระแวงสงสัย ไม่ไว้วางใจในรัฐบาล นักการเมือง ว่า มีความจริงใจในการพัฒนาประเทศเพียงใด ดูจะไม่มีความโปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้เพราะมีผลประโยชน์ส่วนตนแอบแฝง สงสัยว่านักการเมือง ข้าราชการ พ่อค้าสุมหัวกันทำโครงการเหล่านี้ซึ่งใหญ่โตเป็นเมกะโปรเจกต์ขึ้นทุกวันแบบไม่เห็นหัวประชาชน หวังได้กินเปอร์เซ็นต์ ซึ่งสูงขึ้นเรื่อยๆ และรับรู้กันอย่างเปิดเผย

ขณะที่สังคมไทยเปลี่ยนไป ผู้คนมีความรู้ มีการศึกษา มีข้อมูลข่าวสาร ย่อมปล่อยให้หลอกง่ายๆ ต่อไปไม่ได้ ดังกรณีที่ผู้คนนับแสนออกไปเดินบนถนนและแสดงความไม่เห็นด้วยกับ พ.ร.บ.นิรโทษกรรม จนรัฐบาลต้องถอย คาดการณ์ผิดคิดไม่ถึงว่า จะมีปฏิกิริยามากมายเพียงนั้น

ปรากฏการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่า รัฐบาลจะลุแก่อำนาจ จะออกกฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเอง จะทำโครงการพัฒนาแบบไม่โปร่งใสต่อไปไม่ได้ เพราะการต่อต้าน พ.ร.บ.นิรโทษกรรมนั้นมาจากการไม่ยอมรับการนิรโทษเหมาเข่ง ไปรวมเอาการโกงกินบ้านเมือง และการละเมิดสิทธิมนุษยชนเข้าไปด้วย

การพัฒนาประเทศที่ผ่านๆ มามีปัญหาขัดแย้งในตัวเอง ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแต่ละแผนเขียนไว้ดี แต่แทบไม่มีความเกี่ยวโยงกับโครงการพัฒนาที่แต่ละรัฐบาลที่เข้ามาก็คิดขึ้นมาเอง อ้างว่าเป็นนโยบายที่ประกาศไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้ง รัฐบาลไหนเข้ามาก็ไม่ได้เปลี่ยนวิธีคิด วิธีปฏิบัติ จึงไม่มีการเปลี่ยนระบบโครงสร้างใดๆ

ยังรวมศูนย์รวมอำนาจเหมือนเดิม ยังไม่ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปการศึกษา การพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นฐานรากที่มั่นคงของการปฏิรูปสังคมอย่างแท้จริง การปฏิรูปประเทศไทยจะเกิดได้ถ้ารัฐบาลมีความจริงใจในการพัฒนาประเทศ วางเป้าหมายที่จะให้ผู้คนมีความสุขมากกว่าให้จีดีพีแต่ละปีละโตเท่านั้นเท่านี้ รัฐบาลต้องเข้าใจว่า การเอาจีดีพีเป็นเป้าหมาย เอาความสุขเป็นผลพลอยได้นั้น แตกต่างจากการเอาความสุขเป็นเป้าหมาย เอาเศรษฐกิจเป็นเครื่องมือ

ขอเพียงให้รัฐบาลไหนก็ได้ที่จะมาบริหารประเทศเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงอย่างถ่องแท้ และนำมาใช้ในการพัฒนาบ้านเมือง สังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่านี้อย่างแน่นอน

ความจริง ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเขียนไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนที่ 11 ชัดเจนดี แต่ไม่มีการนำไปปฏิบัติ ส่วนหนึ่งเพราะไม่เข้าใจ หรือเข้าใจผิด หรือไม่อยากเข้าใจ ไม่อยากรับรู้ เนื่องจากไปขัดแย้งกับแนวคิดของการพัฒนากระแสหลักแบบทุนนิยม

ขณะที่ประเทศฝรั่งเศสอุตส่าห์จ้างนักเศรษฐศาสตร์ระดับรางวัลโนเบลอย่างโจเซฟ สติกลิตซ์ และ อมาตยา เซน ไปช่วยคิดช่วยร่างแผนพัฒนาที่แตกต่างไปจากที่เป็นอยู่ เนื่องจากวันนี้คนฝรั่งเศสมีเงินก็จริง แต่ไม่มีความสุข ประเทศไทยไม่ต้องจ้างใครเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทรงทำให้เห็นเป็นตัวอย่างมาตลอด แต่ไม่มีรัฐบาลไหนเข้าใจและนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างจริงจังและจริงใจ

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนั้น องค์การสหประชาชาติก็ยอมรับและนำไปเผยแพร่ทั่วโลก และยังได้ทูลเกล้ามอบรางวัลให้พระองค์ท่านในด้านการพัฒนาประชาชาติอีกด้วย และยังมีนักเศรษฐศาสตร์ระดับรางวัลโนเบลอย่างโรเบิร์ต มันเดล บิดาของเงินยูโร ที่ประกาศว่า ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเหมาะสมกับสังคมไทยอย่างยิ่ง และจะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับความผันผวนของเศรษฐกิจโลกได้เป็นอย่างดี

รัฐบาลเข้าใจผิด หรือเข้าใจแต่ไม่ยอมรับเศรษฐกิจพอเพียง และไม่พยายามทำให้สังคมไทยเรียนรู้และเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงว่า ไม่ได้หมายถึงการถอยหลังลงคลอง กลับไปใช้วิถีแบบโบราณเรียบง่ายจนน่าสมเพช ไม่ได้หมายถึงการละทิ้งความสะดวกสบายต่างๆ แต่ก็ไม่ได้หมายถึงการเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือย

เศรษฐกิจพอเพียงไม่ใช่ระบบเศรษฐกิจใหม่ แต่เป็นหลักปรัชญา เป็นระบบคุณค่า เป็นฐานคิดใหม่ เป็นเสาเข็มของตึกใหญ่ที่เราเรียกว่า สังคมไทยŽ ที่เราจะต้องร่วมกันสร้างระบบใหม่ โครงสร้างใหม่บนฐานคิดใหม่นี้ ที่จะแข็งแรงมั่นคงกว่าเดิม ลมพายุพัด แผ่นดินไหวก็ไม่ล้มลง

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานคิดของสังคมพอเพียงที่ถามว่า ทำอย่างไรจึงจะพึ่งตนเองได้ และทำอย่างไรจึงจะอยู่อย่างมีความสุข แนวทางเพื่อให้บรรลุ 2 เป้าหมายนี้ คือ ๑)มีมัชฌิมาปฏิปทา คือ คุณธรรม ความถูกต้อง ดี งาม ๒)ใช้ความรู้ ใช้ปัญญา มีเหตุมีผล ๓)มีระบบโครงสร้างที่ดีที่จะสร้างภูมิคุ้มกันตนเอง 

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นฐานมั่นคงไม่เพียงแต่สำหรับเศรษฐกิจ แต่สำหรับสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง (ไม่ใช่แค่ไปเลือกตั้งและมีเสียงข้างมากในสภา)เคารพในสิทธิเสรีภาพของผู้คน ลดความเหลื่อมล้ำ ให้โอกาสคนยากไร้ได้มีศักดิ์ศรี มีกิน และมีที่ยืนในสังคม

Last modified on Sunday, 15 December 2013 00:08