phongphit.com : การสื่อสารคือการพัฒนา

Wednesday, 08 May 2013 20:09

ครูชบ ยอดแก้ว Featured

Rate this item
(2 votes)

สยามรัฐรายวัน 8 พฤษภาคม 2556

เมื่อประมาณ 30 ปีที่แล้ว ครูชบ ยอดแก้ว ครูใหญ่โรงเรียนวัดน้ำขาว ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ได้ชวนเด็กนักเรียนประถมให้ทำการออมทรัพย์วันละบาท เรียกชื่อกลุ่มนี้ว่า กลุ่มสัจจะออมทรัพย์แบบพัฒนาครบวงจรชีวิต
 
     จุดมุ่งหมายของครูชบไม่ใช่เพียงเรื่องการออมเพื่อจะได้มีเงินใช้ แต่เป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนาคนอย่างรอบด้าน หรือที่ชอบเรียกวันนี้ว่า บูรณาการ นั่นเอง บูรณาการของครูชบเป็นของจริง ที่ไม่ได้เพียงพูดให้ฟังดูดี แต่มีการปฏิบัติอย่างชัดเจน 

     ครูชบลงมือทำและทำได้จริงตามเป้าหมายหลัก 2 ประการ คือ เพื่อแก้ปัญหาความยากจนและเพื่อปลูกฝังคนให้มีนิสัย 7 ประการ คือ

     ๑. เพื่อให้เกิดนิสัยพึ่งตนเอง มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม            ไม่เห็นแก่ตัว
     ๒. เพื่อให้เกิดวินัยในตนเอง มุ่งมั่นการทำงานให้สำเร็จ
     ๓. เพื่อให้เกิดนิสัยขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดทน
     ๔. เพื่อให้เกิดนิสัยรู้จักคิด วิจารณ์และตัดสินใจอย่างมีหตุผล
     ๕. เพื่อให้เกิดขันติธรรมต่อการวิจารณ์ รู้ถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล           หรือหมู่เหล่า
     ๖. เพื่อให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้จักยกย่องผู้อื่น
     ๗. เพื่อให้เกิดนิสัยทำงานกับผู้อื่นได้ โดยรู้จักเป็นผู้ให้ ผู้รับ ผู้นำ และ             เป็นผู้ตามที่ดี

     ด้วยความมุ่งมั่น ชัดเจนในหลักคิด ครูชบทำกลุ่มออมทรัพย์ในโรงเรียนได้สำเร็จ โดยให้เด็กออม ให้ครูกู้ นำดอกผลมาเป็นสวัสดิการให้นักเรียนเวลาเจ็บป่วย ไปโรงพยาบาล เป็นทุนการศึกษา และเมื่อมีความจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉิน

 


 
     ชาวบ้านบอกครูชบว่า พวกเขาก็มีความจำเป็น อยากขอกู้จากกลุ่มออมทรัพย์ของลูกหลานตนเองบ้าง ครูชบบอกว่า ไม่ได้ ถ้าอยากกู้ก็ต้องตั้งกลุ่มออมทรัพย์ขึ้นมาเอง โดยครูชบเองรับหน้าที่เป็น ครู ให้ชุมชนคนน้ำขาวทั้งตำบล ซึ่งมีอยู่ 11 หมู่ ใช้เวลาเรียนรู้เตรียมการกันประมาณ 1 ปี ก็สามารถจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์แบบพัฒนาครบวงจรชีวิตได้ 13 กลุ่มในปี 2526

      นับเป็นนวัตกรรมที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆ จากคนเล็กๆ ซึ่งได้ขยายตัวแพร่ออกไป เกิดการออมทรัพย์ ซึ่งไม่ใช่ ธนาคาร แต่เป็นระบบสวัสดิการชุมชนที่มาจากจัดการของชุมชนเอง พวกเขาออมทุกเดือนอย่างน้อยเดือนละ 10 บาท แต่ไม่เกิน 100 บาท ดอกผลที่ได้จากการกู้ยืมของสมาชิกนำไปจัดสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล นำไปใช้หนี้ นำไปช่วยเรื่องการศึกษา

      หลวงพ่อที่วัดบอกครูชบว่า ชาวบ้านไม่ค่อยไปวัดกันเหมือนเมื่อก่อน ครูชบก็เสนอหลวงพ่อว่า ให้จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ วันเพ็ญ เชิญชวนให้ชาวบ้านเป็นสมาชิก โดยกำหนดให้วันขึ้น 15 ค่ำของทุกเดือนเป็นวันที่ทุกคนไปร่วมกันออม กู้ คืน คนก็ไปวัดด้วยกุศโลบายของครูชบ

      ลูกสาวของครูชบยังไม่ได้แต่งงาน ก็ชวนเพื่อนๆ และชาวบ้านที่เป็นสาวใหญ่ให้ร่วมกันก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์ชื่อว่า กลุ่มนารีพิทักษ์วัย นำดอกผลที่ได้ไปจัดสวัสดิการ ใครเจ็บป่วยไปโรงพยาบาลก็จะได้วันละ 100 บาท สมาชิกที่ไปเฝ้าไข้ก็จะได้วันละ 100 บาท แต่ต้องเปลี่ยนคนใหม่ทุกวัน คนไข้จะได้ไม่เบื่อ มีเพื่อนใหม่ๆ ไปคุยแก้เหงา เพราะพวกเขาไม่มีลูกไปดูแล

     จึงไม่แปลกที่ตำบลน้ำขาวมีอยู่ 11 หมู่บ้าน แต่มีกลุ่มออมทรัพย์นับ 20 ชาวบ้านคนหนึ่งเป็นสมาชิกได้หลายกลุ่ม และสามารถรับสวัสดิการได้จากทุกกลุ่ม บางคนเจ็บป่วยอาจได้ กำไร เพราะสามารถเบิกได้จากหลายกลุ่ม แต่ก็ไม่มีใครทำหรืออยากป่วยเพื่อทำกำไร เพราะครูชบบอกว่า กลุ่มเหล่านี้ไม่ได้ตั้งขึ้นมาเพื่อหากำไร แต่เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

     ประสบการณ์ของครูชบได้แพร่ออกไปในจังหวัดสงขลาและใกล้เคียงตั้งแต่ปี 2532 เมื่อมูลนิธิหมู่บ้านได้ทำการสำรวจวิจัยกลุ่มออมทรัพย์ที่สงขลาและประสานให้เกิดเครือข่ายที่เติบโตมั่นคงมาจนถึงทุกวันนี้ จดทะเบียนเป็นสมาคม มีครูชบเป็นนายกอยู่หลายสมัย
 
     ประมาณ 20 กว่าปีที่แล้ว พระอาจารย์สุบิน ปณีโตไปธุดงค์ และไปจำพรรษาอยู่ที่วัดน้ำขาว ไปขอเรียนวิชาการจัดตั้งและจัดการกลุ่มออมทรัพย์จากครูชบ จากนั้นท่านก็กลับไปที่จังหวัดตราด และเผยแพร่แนวคิดนี้จนเกิดกลุ่มออมทรัพย์ครอบคลุมไปกว่าครึ่งหนึ่งของจังหวัด พระอาจารย์มนัสนำไปเผยแพร่ที่จันทบุรี และพระอีกมากมายหลายรูปได้ไปศึกษาดูงาน เข้ารับการฝึกอบรม และนำไปเผยแพร่ทั่วประเทศ

      การเกิดขึ้นของกองทุนหมู่บ้าน (หมู่บ้านละล้าน) ทำให้เกิดปัญหาทับซ้อนเรื่องการออม ครูชบจึงได้ปรับมาทำเรื่องการออมวันละบาทเพื่อสวัสดิการ และมีการผลักดันจนออกเป็นกฏหมาย และแพร่หลายไปทั่วประเทศ โดยชุมชนออม 1 บาทรัฐสมทบ 1 บาท (งบสมทบของรัฐในปีใหม่นี้ถูกตัดไปหมด)

      แนวคิดของครูชบคือการใช้การออมเป็นเครื่องมือพัฒนาคน ไม่ใช่เพียงเพื่อว่าเจ็บป่วยหรือตายไปจะได้มีกองทุนช่วยเหลือ ครูชบอยากให้คนฝึกฝนลดละเลิกการใช้จ่ายที่ไม่ดีหรือไม่จำเป็น เอาเงินนั้นมาออมไว้เพื่อเป็นสวัสดิการสำหรับตนเองและหมู่คณะ
 
     ครูชบถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมที่ผ่านมา ท่านทำให้คนไทยวันนี้คิดได้ว่า 1 บาทก็ช่วยชาติ ช่วยกันได้ และ 1 บาทที่มาจากน้ำใจยิ่งใหญ่กว่า 1 ล้านที่มาจากความโลภหรือการโกง

Last modified on Thursday, 09 May 2013 11:46