phongphit.com : การสื่อสารคือการพัฒนา

Saturday, 28 November 2015 20:55

ปรัชญา (11)

Published in ปรับฐานคิด Written by

สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 28 พฤศจิกายน 2558

ท้ายตอนที่แล้วได้เล่าเรื่องโดนแม่ชีคาทอลิกว่าเอาแรงๆ หลังการเสนอ “ปัญหาภาษาศาสนา” แบบคนร้อนวิชาที่เพิ่งจบมาหมาดๆ ตอนหลังได้เอาบทความที่เสนอในงานนั้นไปให้บาทหลวงเยซุอิตชาวสเปญอ่าน ท่านก็บอกว่า ก็ไม่เห็นมีอะไรผิดหรือร้ายแรง

เลยขอให้ท่านช่วยอธิบายให้ “ซิสเตอร์” คณะนี้และคนอื่นๆ เข้าใจด้วยว่า ผมไม่ได้มีจุดมุ่งหมายที่จะ “ทำลายศาสนา” เพียงแต่ได้วิพากษ์วิจารณ์เพื่อการสร้างสรรค์ด้วยการเสนอให้มีการปรับ “ภาษา” ให้คนสมัยนี้ฟังได้ เข้าใจได้ และรับความหมายที่ศาสนาต้องการสื่อนั้น แต่ผมอาจจะเสนอด้วยภาษาที่ดุดันและวิธีการที่คนฟังสับสน เข้าใจยากมากกว่า

ในบทความนั้น ได้ย้อนไปพูดถึงการวิพากษ์ศาสนาของนักคิดตะวันตกที่สำคัญ 3 คน คือ คาร์ล มาร์กซ์ที่บอกว่า “ศาสนาเป็นยาเสพติด” นิทเช่ที่บอกว่า “พระเจ้าตายแล้ว” และซิกมุนด์ ฟรอยด์ที่บอกว่า “ศาสนาเป็นโรคประสาทชนิดหนึ่ง”

การวิพากษ์ศาสนาคริสต์ในตะวันตกเป็นความพยายามที่จะ “ปลดปล่อย” ผู้คนจากการถูกครอบงำโดย “ศาสนา” ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดหรือ “หัวใจ” ของวัฒนธรรมตะวันตก เป็นผู้กำหนดคุณค่า แบบแผนการดำเนินชีวิต ระบบสังคม

อย่างไรก็ดี แนวคิดของมาร์กซ์ นิทเช่และฟรอยด์ อยู่บนฐานจของการปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงและเสนอแนวคิดใหม่ให้กับสังคม ขณะที่มีแนวทางอื่นๆ ที่ไม่ได้ปฏิเสธศาสนาในลักษณะนั้น แต่ปฏิเสธ “ภาษา” ที่ศาสนาใช้เพื่อสะท้อนสิ่งที่ตนเองถือว่าเป็น “สัจจธรรม” ที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้

เพราะภาษาที่ศาสนาใช้ในการแสดงออกนั้นไม่ได้เป็นอิสระจากวัฒธรรมของยุคสมัยต่างๆ ที่สัจจธรรมนั้นก่อกำเนิดมา ถูกกำหนดด้วยวิธีคิด วิธีมองโลก มองชีวิต และบนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ของยุคสมัยนั้นๆ ซึ่งยังมีข้อจำกัด

ด้วยเหตุนี้ แทนที่จะปฏิเสธศาสนา “ทั้งดุ้น” ก็มีวิธีวิพากษ์ศาสนาโดยการพยายามค้นหาความหมายเชิงลึกของสารัตถะและที่ประกาศเป็นสัจจธรรมทั้งหลาย โดยสิ่งที่เรียกกันว่า “การตีความ” (hermeneutics) หรือการศึกษาเบื้องลึกเบื้องหลังที่มาของการเสนอเรื่องราวนั้นๆ ด้วยภาษาและวิธีเขียนวีธีพูดแบบนั้น

แนวคิดทางปรัชญาตะวันตกที่ค่อยๆ พัฒนาขึ้นมาในศตวรรษที่ 20 ที่เรียกกันว่า Post-structuralismและ Post-modernism หรือที่คนไทยรู้จักในนาม “โพสท์โมเดิร์น” ก็มาจากฐานคิดการวิพากษ์ภาษาและวัฒนธรรมตะวันตกที่นักปรัชญาเหล่านี้เห็นว่าได้ “ครอบงำ” ผู้คน

นำไปสู่วาทกรรมสำคัญที่ฌัคส์ แดร์รีดา นักปรัชญาแนวโพสโมเดิร์นชาวฝรั่งเศสที่พูดถึง“deconstruction” หรือการวิพากษ์และสืบค้นหาความหมาย หรือความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับเนื้อหาของบท (text) เพื่อจะได้นำไปสู่การค้นหาภาษาใหม่ที่สื่อสารกับคนวันนี้ที่อยู่ในวิถีใหม่ วัฒนธรรมใหม่ได้ดีกว่า

โพสท์โมเดิร์นเป็นแนวคิดที่มีอิทธิพลไม่เพียงแต่ในแวดวงวิชาการหรือศาสตร์ต่างๆ นอกเหนือไป จากมนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ ยังแพร่ไปสู่แนวคิดการปฏิรูปและปฏิวัติในสถาปัตยกรรม วิศวกรรม ศิลปะ จิตกรรม ดนตรี วรรณกรรม

ในตะวันตก ความพยายามปลดปล่อยตนเองจากการครอบงำทางวัฒนธรรมเก่าแก่มีมากว่า 2,500 ปีแล้ว ตั้งแต่จุดกำเนิดของปรัชญากรีกที่ปลอปล่อยตนเองจากวัฒนธรรมที่ครอบงำด้วยเทพปกรณัมหรือตำนานต่างๆ มาสู่การคิดด้วยเหตุผล นำไปสู่ปรัชญา วิชาการ และกำเนิดของวิทยาศาสตร์

การปลดปล่อยครั้งที่สองเกิดขึ้นหลังยุคกลาง เริ่มจากศตวรรษที่ 13-14 ที่เรียกกันว่ายุคฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรม หรือ Renaissance ยุคแห่งการเกิดใหม่ การกลับมาของความคิดเสรีแบบกรีกโบราณ ไม่ถูกครอบงำโดยศาสนาคริสต์เหมือนตลอดยุคกลางที่มีคนเรียกว่ายุคมืด มาสู่ยุคสว่างทางปัญญา

การเกิดใหม่ทางปัญญามาจากความคิดใหม่ๆ ที่เกิดจากการค้นหาแนวทางใหม่ๆ อย่างอิสระ ทำให้เกิดวิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ เปิดพรมแดนความรู้ด้วยศาสตร์ใหม่ๆ  โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์ การเดินทางไปสู่โลกกว้าง เปิดพรมแดนทางภูมิศาสตร์และวัฒนธรรม การประดิษฐแท่นพิมพ์ ทำให้เกิด “หนังสือ” ที่แพร่หลายให้ผู้คนได้อ่าน โดยเฉพาะพระคัมภีร์ไบเบิล ซึ่งไม่จำกัดในแวดวงผู้นำศาสนาเท่านั้นอีกต่อไป

เปลี่ยนผ่านจากแนวคิดเทวสิทธิ์ (divine right) ไปสู่สิทธิมนุษยชน (human right) ที่ประกาศเจตจำนงเสรีและเสรีภาพของผู้คนในการตัดสินใจชีวิตของตนเอง เป็นอิสระจากอำนาจศาสนจักรที่อ้างว่าได้สิทธิอำนาจมาจากพระเจ้า เปลี่ยนผ่านจากอำนาจโดยบุคคล หรือกลุ่มบุคคล ไม่ว่าอำมาตยาธิปไตย คณาธิปไตย สมบูรณายาสิทธิราชไปสู่ประชาธิปไตย

การปฏิวัติวิทยาศาสตร์นำไปสู่การปฏิวัติอุตสาหกรรม และนวัตกรรมต่างๆ ทางสังคม ทำให้วิทยาศาสตร์ค่อยๆ มีอำนาจครอบงำสังคมแทนศาสนา

อย่างไรก็ดี คนตะวันตกก็ยังพบว่า วัฒนธรรมตะวันตกได้หยั่งรากลึกลงไปในวิถีของผู้คนจนยากที่จะปรับเปลี่ยนหรือปลดปล่อยให้เป็นอิสระได้จริงๆ เพราะเปลี่ยนจากศาสนาก็มาเป็นวิทยาศาสตร์ที่ครอบงำ และศาสนาเองก็ยังคงรูปแบบเนื้อหาเดิมๆ และมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของผู้คน ซึ่งดูเหมือนอยู่ในความเป็นจริงที่ขัดแย้งในตัวเอง (paradox)

การวิพากษ์ศาสนาของนิทเช่เป็นความพยายามที่จะบอกว่า เราควรแสวงหาเสรีภาพด้วยวีธีคิดใหม่ได้แล้ว เพียงแต่เขาไม่สามารถนำเสนออะไรที่เป็นทางเลือกที่ดีกว่าได้ชัดเจนเท่านั้น

ขบวนการทางปรัชญาที่แสวงหาความหมายแบบ Existentialism และ Post-Modernism น่าจะสะท้อนให้เห็นความพยายามปลดปล่อยตนเองจากคามคิดเก่าที่ครอบงำผู้คนมาหลายพันปี แตกต่างไปจากครั้งแรกเมื่อ 2,500 ปีก่อน จุดกำเนิดของปรัชญาและวิทยาการต่างๆ แตกต่างจากครั้งที่สองในยุคเกิดใหม่ หรือยุคฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรม เป็นอิสระจากศาสนาคริสต์

ครั้งที่สามนี้เป็นการปลดปล่อยที่มีหลายมิติ ครอบคลุมวิถีของคนยุคใหม่ สะท้อนในการเกิดใหม่ของนวัตกรรมทางสังคม วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

ความจริง สิ่งที่ปรัชญายุคใหม่นำเสนอไม่ใช่การหักล้างอดีต หักล้างวัฒนธรรมเดิมทั้งหมด หากแต่พยายามค้นหาคุณค่าและความหมายภายใต้ภาษาและการแสดงออกต่างๆ เพื่อจะได้นำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ที่ตอบสนองจิตวิญญาณของคนยุคนี้ที่ไม่เหมือนกับคนยุคเก่าก่อน

ปรัชญาตะวันตกยุคใหม่จึงไม่ใช่การประกาศตนเป็นคนลบล้างอดีต แต่ก็ไม่ใช่คนที่ซื่อสัตย์ต่ออดีต ปกป้องอนุรักษ์อดีตอย่างไม่ลืมหูลืมตา แต่ต้องการเรียนรู้และเข้าใจอดีตเพื่อจะได้ซื่อสัตย์ต่อปัจจุบันและสร้างสรรค์อนาคต

นี่คงจะเป็นอะไรที่ต้องการบอกทางภาษาอย่าง “absurd” (ไร้เหตุผล) ในปรัชญาอัตถิภาวนิยมหรือ Existentialism หรือคำว่า “deconstruction” ของโพสโมเดิร์น

อย่างไรก็ดี วิภาษวิธีในวิถีของโลกาภิวัตน์วันนี้ กำลังมีปรากฏการณ์สำคัญที่มาจากปฏิกิริยาของกลุ่มคนที่มีแนวคิดสุดโต่งหัวรุนแรง ที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มเป็นเครือข่ายอ้างว่ากระทำในนามของอุดมกาณ์ทางศาสนาอิสลาม ต่อต้านอำนาจครอบงำของประเทศมหาอำนาจต่างๆ

        ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ทำให้เกิดความอยุติธรรม การกดขี่ข่มเหงครอบงำอีกรูปแบบหนึ่ง คนบางกลุ่มที่หัวรุนแรงและเป็นขบถที่รับไม่ได้ก็หาทางออก ทางหนึ่งคือไปร่วมขบวนการดังกล่าว ดังที่เป็นข่าววันนี้ที่มี “สงคราม” ยุคใหม่ของไอเอส หรือรัฐอิสลาม

สยามรัฐรายวัน 25 พฤศจิกายน 2558

มีคนตาย 130 คน บาดเจ็บหลายร้อย ในการก่อการร้ายที่กรุงปารีสเมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เป็นเหตุกาณ์สยองขวัญไม่เพียงแต่ชาวฝรั่งเศส แต่ผู้คนทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศที่กำลังหาทางกำจัดขบวนการ “รัฐอิสลาม” (IS)

                ปารีสเป็นเหตุการณ์ล่าสุด แต่ไอเอสก็ประกาศว่าจะจัดการกับประเทศอื่นๆ ที่รวมหัวกันกำจัดพวกตน โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาที่เป็นหัวหน้า และพวกเขาก็ได้เริ่มต้นเปลี่ยนยุทธวิธีตั้งแต่ต้นปี 2558 แล้ว เมื่อเดือนมิถุนายนมีการยิงนักท่องเที่ยวที่ตูนิเซีย 38 คน เกือบทั้งหมดเป็นชาวอังกฤษ

                ในเดือนตุลาคมมีระเบิดพลีชีพที่อังการาในตุรกี คนตาย 102 คน ต่อมามีการวางระเบิดบนเครื่องบินรัสเซีย คนตาย 224 คน วันที่ 12 พฤศจิกายน มีการโจมตีที่ชานกรุงเบรุต เมืองหลวงเลบานอน คนตาย 44 คน และสุดท้ายที่กรุงปารีส โดยทั้งหมดนี้ขบวนการไอเอสประกาศตนเป็นผู้ลงมือ

                เหตุการณ์ที่ปารีสครั้งนี้แตกต่างจากเมื่อเดือนมกราคมที่มีการยิงกันที่สำนักงานหนังสือพิมพ์ชาร์ลี เอบโด มีคนตาย 17 คน ครั้งนี้เล่นงานคนทั่วไปในสถานที่คนกำลังพักผ่อน มีความสุขสนุกสนานในระหว่างการแสดงคอนเสิร์ต ชมการแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีมชาติฝรั่งเศสกับเยอรมนี กินข้าวอยู่ในร้านอาหาร

นับเป็นการโจมตีแบบพลีชีพที่น่าสะพึงกลัว เพราะคนเหล่านี้ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นวีรกรรมที่ทำในนามของอุดมการณ์ ไม่ว่าจะอ้างศรัทธาในพระผู้เป็นเจ้าหรือเพื่อความยุติธรรมเสรีภาพอะไรก็แล้วแต่ โลกกำลังเผชิญกับภัยคุกคามที่ไม่เคยมีมาก่อน

การป้องกันตนเองเป็นเรื่องยาก การสื่อสารในยุคไอที ดีจิตอล ใช่ว่าจะควบคุมได้ง่ายๆ  การเดินทางไปมาหาสู่ก็สะดวกสบาย ที่คิดว่าขบวนการนี้อยู่ในซีเรีย ในอีรัก ก็ใช่ แต่วันนี้พวกเขาแทรกซึมปะปนกับผู้คนอยู่ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกแล้ว พาสปอาร์ตปลอมกับจริงแทบแยกกันไม่ออก

คนจากยุโรป อเมริกาและประเทศต่างๆ อาสาไปเข้าร่วมขบวนการไอเอส ไปฝึกฝนการก่อการร้าย กลับไปประเทศของตนหรือไปอยู่ในประเทศต่างๆ การควบคุมการเดินทางไปยังดินแดนที่ไอเอสอยู่เป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะตุร์กีมีพรมแดน 1,600 ก.ม. ติดกับซีเรีย ดินแดนบางส่วนที่ไอเอสครอบครองอยู่

นอกนั้น ปัญหาสงครามกลางมืองในซีเรียที่ยืดเยื้อมายาวนาน คนตายหลายแสนก็ยังไม่จบ ประเทศมหาอำนาจแตกแยก บ้างก็สนับสนุนรัฐบาล บางก็สนับสนุนขบถ การเล่นงานไอเอสจึงไม่มีพลัง มีการโจมตีทางอากาศอย่างเดียว และรุนแรงมากขึ้นหลังวันที่ 13 พฤศจิกายน

นักการเมือง โดยเฉพาะที่กำลังหาเสียงการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาก็เริ่มเสนอการแก้ปัญหาไอเอส บางคนแนะให้ส่งกองกำลังภาคพื้นดิน เพราะทางอากาศไม่พอ ที่ผ่านมา คนอเมริกันได้สรุปบทเรียนแล้วว่า การส่งคนไปรบไม่ใช่การแก้ปัญหา พวกเขาเลือกนายบารัค โอบามาเป็นประธานาธิบดีเพราะเห็นด้วยกับนโยบายการถอนทหารจากอีรัก แต่ผู้สมัครจากรีพลับปิกันบอกว่า นั่นเป็นยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาด ถอนออกมา ปัญหาอีรักและอัฟกานิสถานก็ยังแก้ไม่ได้ และดูเหมือนจะทวีความรุนแรงและซับซ้อนมากยิ่งขึ้นพร้อมกับการเกิดและเติบโตของไอเอส

นักการเมืองอเมริกันเหล่านี้เชื่อว่า สถานการณ์เปลี่ยนไปแล้ว ชาวอเมริกันต้องหันกลับมาสนับสนุนการกำจัดต้นตอของปัญหาการก่อการร้ายให้หมดสิ้น ไม่ปล่อยให้คาราคาซังและตั้งรับอยู่เช่นนี้ ควรลืมบทเรียนความเจ็บปวดจากสงครามเวียดนามและอีรักได้แล้ว

คนที่กำลังแย่งซีนในการปราบไอเอสวันนี้กลับเป็นรัสเซียที่ส่งกำลังทางอากาสไปถล่มไอเอสในซีเรีย และไม่ได้ปฏิเสธว่า วันหน้าอาจต้องส่งกำลังทางบกนับแสนเข้าไป จะได้กวาดล้างให้สิ้นซาก

ประเด็นก็คือ จะสิ้นซากได้จริงหรือ เพราะสหรัฐบุกไล่ล่าบินลาเดนและอัลกออิดะห์จนจับตายได้ แต่การก่อการร้ายก็ไม่ได้หมด แตกแขนงออกไปหลายสายพันธุ์ พยายามช่วงชิงบทบาทรวมทั้งเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่าย เป็นอันตรายที่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนในโลกวันนี้ก็ต้องหวาดผวา

การก่อการร้ายรุนแรงและเปลี่ยนรูปแบบ กลายเป็นสงครามรูปแบบใหม่ รัสเซียและพันธมิตรอาจจะถล่มที่มั่นของไอเอสในซีเรียได้ แต่ทำอย่างไรกับคนชาติตนเองที่กลับมาจากการไปฝึกไปรบกับไอเอส เป็นคนฝรั่งเศสกว่า 1,500 คน และชาติต่างๆ ทั่วโลก

ในฝรั่งเศสมีคนชาติต่างๆ มาอยู่จำนวนมากที่สุดประเทศหนึ่งในโลก โดยเฉพาะคนจากแอฟริกาและตะวันออกกลาง ยังไม่นับจากเอเชียและอื่นๆ ที่เป็นผู้อพยพหลังสงครามเวียดนาม

ที่สำคัญ ปารีส คือ เมืองหลวงของบรรดานักปฏิวัติจากทั่วโลก นับตั้งแต่คาร์ล มาร์กซ์ ที่เคยมาอยู่ที่นี่ เติ้งเสี่ยวผิง เคยเรียนและทำงานที่ปารีส โฮจีมินท์ และอะยาตุลเลาะห์ โคไมนี ต่างก็เคยใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงปารีสหลายปี วางแผนการทำงานกอบกู้ชาติ

ร้อยปีที่ผ่านมา ปารีสเป็นที่รวม ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สุมหัวของนักปฏิวัติจากทั่วโลก จากแอฟริกา ละตินอเมริกา เอเชีย จากไทย โดยนายปรีดี พนมยงค์และหลายคนในคณะราษฎรที่วางแผนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 ที่กรุงปารีส ขณะที่กำลังเรียนอยู่ที่นั่น

คนอเมริกันคงลืมไปว่า สงครามเวียดนามจบลงที่กรุงปารีส ไม่ใช่ที่ไซ่ง่อน เพราะมีการเจรจาสงบศึกกันที่นั่น วันนี้ไอเอสได้เริ่มสงครามยุคใหม่ที่ปารีส ประธานาธิบดีฝรั่งเศสก็ได้ประกาศว่า นี่คือสงคราม

สงครามยุคใหม่ของมนุษยชาติ คงไม่จบง่ายๆ ตราบใดที่ความอยุติธรรมระหว่างผู้คนและชนชาติยังคงอยู่เช่นนี้

                

Monday, 23 November 2015 20:11

ปรัชญา (10)

Published in ปรับฐานคิด Written by

สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 29 พฤศจิกายน 2558

คำฝรั่งที่แปลว่า “ภาษา” เท่าที่ทราบมีภาษาในตระกูลละตินที่มีคำ 2 คำ เช่น langue และ langage ในภาษาฝรั่งเศส lingua และ linguaggio ในภาษาอิตาเลียน  คำแรกมีความหมายรูปธรรม คำที่สองมีความหมายนามธรรมซึ่งรวมเอา “วัฒนธรรม” หรือ “วิถีชีวิต” ของเจ้าของภาษาด้วย

                แต่ละวัฒนธรรมจะมีวิถีชีวิต มีระบบคุณค่า มี “ตรรกะ” ของตนเอง มีนิยามหรือการให้ความหมายสิ่งต่างๆ ที่อาจแตกต่างไปจากวัฒนธรรมอื่น  ภาษา กิริยา ท่าทาง เป็นการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด ความเชื่อ จิตวิญญาณ เช่นเดียวกับรูปธรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ

                แต่ละภาษามี “ไวยากรณ์” ของตนเอง คำคำนี้ก็เช่นเดียวกับคำว่า “ภาษา” คือ ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงรูปแบบภายนอกของภาษา แต่รวมไปถึง “ตรรกะภายใน” ของแต่ละภาษาด้วย เราจึงเห็นคุณค่าในแต่ละวัฒนธรรมเหมือนกันบ้าง แตกต่างกันบ้าง

                ถ้าหากไม่มีการ “ถอดรหัส” ภาษาก็จะไม่เข้าใจไวยากรณ์ที่ลึกลงไป จะได้แต่พื้นผิวหรือรูปธรรมภายนอกที่มีข้อจำกัด

                เช่น “ผี” ในสังคมไทยมี 2 ความหมาย สองไวยากรณ์ สองตรรกะ อันที่หนึ่งเป็นเรื่องของตรรกะของวัฒนธรรมโลกยุคใหม่ที่ถูกกำหนดด้วยวิทยาศาสตร์ “ผีมีจริงถ้าหากพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์” ซึ่งมีไวยากรณ์ของตนเอง มีหลักเกณฑ์ในการพิสูจน์ความจริง

Page 1 of 75