phongphit.com : การสื่อสารคือการพัฒนา

สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 22 กรกฎาคม 2559

สิทธิมนุษยชน (human right)

            สิทธิมนุษยชนหมายถึงสิทธิของคนที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด หากขาดสิทธินี้แล้วคนเราจะอยู่ไม่ได้ สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิของการมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าและสมศักดิ์ศรี สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองให้มีชีวิตอยู่อย่างมั่นคงปลอดภัย  สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานให้คนเรามีเสรีภาพที่จะพัฒนาศักยภาพของเรา คุณภาพของความเป็นคน และตอบสนองความต้องการของชีวิต ทางกาย จิตวิญญาณและอื่นๆ

            สิทธิมนุษยชนเป็นพัฒนาการที่เกิดมาจากการรู้สึกบีบคั้น กดขี่ ข่มเหง เอาเปรียบจากบุคคล องค์กร สถาบัน อำนาจ รู้สึกว่าถูกละเมิด ได้รับความไม่เป็นธรรม  ความเป็นธรรมเป็นแนวคิดที่มากับสิทธิมนุษยชน เป็นหลักศีลธรรมที่คนต้องยอมรับและเคารพในการปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ว่าชายหรือหญิง เด็กหรือคนชรา คนรวยหรือคนจน เชื้อชาติหรือศาสนา ภาษาหรือเผ่าพันธุ์ อุดมการณ์หรือสีผิว

สยามรัฐรายวัน 20 กรกฎาคม 2559


คนว่างงาน คนตกงาน ปัญหาที่น่าเป็นห่วง ดูมีแต่จะหนักหนาสาหัสขึ้นเรื่อยๆ เพราะโลกเปลี่ยนไปเร็วมาก ถ้าสังคมไทยเดินไปอย่างเชื่องช้า ตามไม่ทัน ปัญหาการศึกษาที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมยุคใหม่ ผลิตคนออกไปก็เตะฝุ่นมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งๆ ที่มีมีงานมากมายที่ต้องการแรงงานฝีมือ

                การเปลี่ยนฐานการผลิตอุตสาหกรรมจากไทยไปประเทศอื่น โดยเฉพาะในอาเซี่ยนเกิดมาหลายปีแล้ว ที่สำคัญอย่างคอมพิวเตอร์ ไอที รถยนต์ ซึ่งต้องปรับตัวหันไปใช้เทคโนโลยี “สมองกล” (AI - artificial intelligence) มากยิ่งขึ้น อยู่เมืองไทยนอกจากไม่มีแรงงานฝีมือแล้ว แรงงานธรรมดายังค่าแรงแพงอีก

                โลกวันนี้เป็น “smart world” ไ ปแล้ว เป็นโลกดิจิตอล ขับเคลื่อนด้วยไอที เป็นโลกของอินเทอร์เน็ต (internet of things) อุตสาหกรรมไอทีเปลี่ยนไปนานแล้ว คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ มีฐานผลิตอยู่ที่เวียดนาม พวกฮาร์ดแวร์ฮาร์ดดิสก์ที่มีฐานผลิตในไทยกลายเป็นเรื่องโบราณไปแล้ว

สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ 15 กรกฎาคม 2559

สวัสดิการชุมชน (community security)

            สวัสดิการชุมชนหมายถึงกิจกรรมหรือระบบที่ชุมชนร่วมกันคิดขึ้นและร่วมกันจัดการเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตความเป็นอยู่วันนี้และวันหน้า ระบบนี้นำเอาทุนของชุมชนมาใช้อย่างชาญฉลาด ก่อให้เกิดผลแบบยั่งยืนสำหรับตนเองและลูกหลานวันหน้า ทั้งทรัพยากร ความรู้ภูมิปัญญา เงิน ผลผลิต รวมทั้งทุนทางสังคมและทุนวัฒนธรรม

            การจัดระบบสวัสดิการเกิดจากการอนุรักษ์ การออมทุนและทรัพยากรของชุมชนแล้วเอาผลจากการออมและการบริหารจัดการมาใช้ตอบสนองความจำเป็นของชีวิต เช่น การนำผลกำไรจากการออมทรัพย์ของชุมชนมาเป็นค่ารักษาพยาบาล ช่วยสมาชิกเมื่อได้รับภัยพิบัติ เช่น บ้านเรือนไร่นาเสียหายจากพายุ น้ำท่วม ไฟไหม้  เป็นทุนการศึกษาบุตรหลาน เป็นทุนฉุกเฉิน เป็นบำเน็จบำนาญให้สมาชิก โดยเฉพาะคนที่เคยเป็นกรรมการและทำงานเพื่อส่วนรวม เป็นต้น

Page 1 of 98